Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023, poz. 40), art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 194), zarządza się, co następuje:

  • 1. Powołuje się Panią Kingę Ratyńską na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany Miasta Stołecznego Warszawy od dnia 1 maja 2023 r. do dnia 30 kwietnia 2028 r.
  • 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
  • 3. 1. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy.
  1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent

Miasta Stołecznego Warszawy

/-/ Rafał Trzaskowski

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 17 maj 2023 13:16 Artur Miklas
Artykuł został zmieniony. środa, 17 maj 2023 13:40 Artur Miklas Porównaj dokumenty