Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z bibliotekami bielańskimi w ramach wolontariatu, zgłoś się do kierownika filii bibliotecznej w wybranej bibliotece lub do koordynatora wolontariatu.

 

W przypadku pytań oraz wszelkich informacji prosimy o kontakt z koordynatorem wolontariatu:
Magdalena Książyk
Tel. (22) 291 44 68
Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wszystkich, którzy ukończyli 13 rok życia, dysponujących wolnym czasem i chęcią do działania – zapraszamy!

 

Regulamin wolontariatu Biblioteki Publicznej im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

I. Postanowienia ogólne

 1. Wolontariat jest formą współpracy pomiędzy Wolontariuszem a Biblioteką Publiczną im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy (zwaną dalej Biblioteką).
 2. Miejscem wykonywania świadczeń objętych wolontariatem jest Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy oraz jej Filie.
 3. Wolontariusz pracuje dobrowolnie i bez wynagrodzenia.

 II. Zasady podjęcia pracy wolontariackiej

 1. Wolontariuszem w Bibliotece może zostać każdy, kto ukończył 13 rok życia.
 2. Zamiar podjęcia wolontariatu w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy należy zgłosić kierownikowi filii bibliotecznej lub Koordynatorowi Wolontariatu na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Przyjęcie Wolontariusza odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej, którą przeprowadza osoba wyznaczona przez Dyrektora Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy (Koordynator wolontariatu lub Kierownik oddziału/filii).
 4. Wolontariusz wspólnie z Koordynatorem wolontariatu ustala zakres zadań świadczonych w ramach wolontariatu oraz miejsce ich wykonywania.
 5. Wzory Porozumienia stanowią odpowiednio Załącznik nr 1 (wolontariusz pełnoletni i Załącznik nr 2 (wolontariusz niepełnoletni)) do niniejszego Regulaminu.
 6. W przypadku małoletnich wolontariuszy porozumienie musi być podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego wolontariusza.
 7. Przed podpisaniem Porozumienia kandydat na wolontariusza ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem Wolontariatu Biblioteki.
 8. Pracę wolontariuszy organizują kierownicy filii i oddziałów Biblioteki, a nadzoruje Koordynator wolontariatu.
 9. Wolontariuszowi przysługuje prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonywaniu świadczeń wolontariackich oraz opinii o wykonywanej pracy.
 10. Wolontariusz jest odpowiedzialny za ład i porządek na stanowisku pracy, jak również majątek powierzony mu przez Bibliotekę do wykonywania zadań (np. sprzęty biurowe, sprzęt komputerowy). Wszelkie zauważone usterki zgłasza Opiekunowi Wolontariatu.
 11. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.
 12. Wolontariusz swoją postawą dba o dobre imię Biblioteki.
 13. Wolontariusz jest zobowiązany sumiennie i dokładnie wykonywać podjęte zadania.
 14. Wolontariusz powinien wykazywać się kulturą osobistą i odnosić się z należytym szacunkiem zarówno do pracowników biblioteki jak i do użytkowników biblioteki, którym pomaga.
 15. Wolontariusz uczący się w trybie dziennym ma prawo do podejmowania pracy popołudniami, w wymiarze nie utrudniającym nauki w szkole i pomocy w domu nie więcej jednak niż 12 godzin tygodniowo.
 16. Wolontariusz jest zobowiązany przestrzegać ustalonego indywidualnego grafiku pracy. Odstępstwo od grafiku należy zgłosić do Opiekuna Wolontariatu osobiście lub telefonicznie najpóźniej na godzinę przed planowaną w danym dniu godziną rozpoczęcia pracy.
 17. Wolontariuszowi nie udziela się zgody na dostęp do danych osobowych Czytelników Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
 18. Po miesiącu nieusprawiedliwionej nieobecności Porozumienie z wolontariuszem zostaje rozwiązane ze skutkiem natychmiastowym.
 19. Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze stron za 1 – dniowym pisemnym oświadczeniem.
 20. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.